Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna

Płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne, status ekonomiczny, czy orientacja seksualna – to na tle tych obszarów najczęściej dochodzi do dyskryminacji. Brak tolerancji może mieć bardzo poważne konsekwencje w postaci aktów przemocy lub agresji – werbalnej, psychicznej, czy fizycznej. Skutkiem takich zachowań mogą być akty autoagresji, progres zaburzeń oraz wykluczenie społeczne osób dyskryminowanych. Dlatego Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu, zajmujące się na problematyką dyskryminacji już od 13 lat, stworzyło projekt „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna”, którego główną ideą jest wykreowanie mody na tolerancję wobec inności. Projekt powstał szczególnie z myślą o środowiskach młodzieżowych (13-30 lat) na Dolnym Śląsku, uczniach, studentach i młodych pracownikach placówek edukacyjnych i wychowawczych.

Sposób realizacji projektu:

– przeszkolenie studentów dolnośląskich uczelni w zakresie przekazywania wiedzy antydyskryminacyjnej w formie prelekcji lub warsztatów w placówkach edukacyjnych, wychowawczych na Dolnym Śląsku.
– spotkania edukacyjne z młodzieżą, pracownikami instytucji oświatowych, rodzicami – edukacja nieformalna.
– wytworzenie modelu edukacji nieformalnej – starszy uczy młodszego.

Organizacja seminarium z udziałem realizatorów i uczestników zajęć oraz przedstawicieli władz samorządowych, czy mediów.

Psychoedukacja w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Projekt „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna” propaguje godność, równość i wolność. Sprzyja postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziała dyskryminacji.

Cele projektu to m.in.:

– propagowanie idei poszanowania inności
– podniesienie poziomu wiedzy na temat zachowań rasistowskich, ksenofobicznych, i homofobicznych wobec różnych przejawów dyskryminacji i ich skutków społecznych.
– przeszkolenie grupy studentów, by potrafili rozpoznawać zarówno swoje, jak i emocje swoich podopiecznych. By umieli nad nimi pracować i potrafili reagować na zachowania nieadekwatne, na wszelkie przejawy braku tolerancji dla dla osób z mniejszości etnicznych, seksualnych, narodowościowych, innych.
– przygotowanie studentów do prowadzenia prelekcji wśród grup wybranych placówek edukacyjno-wychowawczych.
– uruchomienie codziennie aktywnego telefonu informacyjno – edukacyjnego.
– dotarcie, dzięki zajęciom w placówkach edukacyjnych, do lokalnych społeczności, które charakteryzują się małą elastycznością i małą tolerancją na inności

Projekt „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna” jest realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu w okresie od 18 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014. Jest finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.