Ośrodek interwencji kryzysowej

Jeśli Twój partner krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich!
Szukaj pomocy!
Ratuj swój dom!
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo!

• Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek.
• Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo, jak bicie.
• Przemoc domowa zdarza się w każdym domu niezależnie od wykształcenia i sytuacji materialnej.
• Dzieci cierpią również wtedy, gdy nie są obiektem bezpośredniej agresji!
• Nawet po wielu latach możesz przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
• Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy
i leczyć jego chorobę.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciw członków rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne).

PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZECIWKO OSOBOM BLISKIM ZA:
art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.
art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu)*.
art. 197 §1 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie na następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.
art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażaj; na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat; (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.
• ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli
i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.
• ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte

PAMIĘTAJ !
Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organów ścigania wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z ustawą Policji, należy ochrona życia, zdrowia
i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych krzywdzonych.

Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:
• zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa (art. 15, ust.1 pkt 3 ustawy o Policji – Policjanci wykonując czynności mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,
• uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwą i siedzibą jednostki, w której pracują Policjanci podejmujący interwencje,
• wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych (notatek urzędowych) jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
• zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy. Masz prawo żądać chronienia swoich praw także od Policji.

MOŻESZ ZATRZYMAĆ PRZEMOC!
MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH!
JEST TO JEDYNA DROGA DO NORMALNOŚCI W ŻYCIU TWOIM I TWOJEJ RODZINY!

NA POCZĄTEK ZRÓB DWA KROKI:
ZANOTUJ PRZEBIEG ZDARZENIA, PAMIĘĆ BYWA ZAWODNA!
Kto Cię skrzywdził? Imię i nazwisko
Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy? /mąż, żona, konkubent, konkubina, ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka, inne – podać kto/
Kiedy to się stało? data godzina miejsce
Na czym polegała przemoc? /awantura, krzyk, lżenie, bicie, kopanie, rzucanie sprzętami, niszczenie sprzętów, bicie dzieci, groźby pobicia, groźby zabicia, wyrzucanie z domu, inne – podać jakie/
Kto widział, słyszał przebieg zdarzenia?
Kto interweniował? (imię i nazwisko policjanta, jego numer służbowy, jednostka).
Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej sprawie? TAK NIE
Jak często dochodzi do przemocy w Twoim domu? /raz w miesiącu, raźna tydzień, częściej/
Kiedy to się wydarzyło poprzednim razem?
Czy przemocy towarzyszy picie alkoholu? TAK\NIE Czy zawsze krzywdzi Cię ten sam sprawca? TAK\NIE (Kto? ……………….)

Program edukacyjno-terapeutyczny poświecony zapobieganiu oraz minimalizowaniu skutków przemocy domowej wobec kobiet „Między słowami”
projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej