SZTUKA TOLERANCJI – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna. Realizacja 1 kwietnia 2013 – 31 grudnia 2013.

Od 1 kwietnia 2013 r. zespół Towarzystwa Rozwoju Rodziny realizuje projekt SZTUKA TOLERANCJI – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna.

Wiemy, że do zmiany w społecznym odbiorze funkcjonowania osób dyskryminowanych ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, etc, konieczna jest współpraca fachowców z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, edukacyjnymi – tam, wszędzie gdzie kształtuje się świadomość i zachowania społeczne. TRR we Wrocławiu, od ponad 12 lat lat zajmuje się problematyką dyskryminacji osób ze względu na płeć i orientację seksualną. W roku 2012 – realizując projekt „Nieformalna edukacja antydyskryminacyjna przeciwdziałaniem rasizmowi, ksenofobii, homofobii” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dostrzegliśmy potrzebę dalszej edukacji antydyskryminacyjnej skierowanej do studentów i uczniów. Pozytywne efekty formuły zastosowanej w powyższym projekcie (edukacja studentów, którzy następnie prowadzą w ramach wolontariatu spotkania edukacyjne w placówkach oświatowych) skłoniły nas do jej zastosowania również w niniejszej propozycji projektowej. Zmiany w społecznym odbiorze osób dyskryminowanych ze względu m.in. na płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, status społ. są możliwe jedynie we współpracy fachowców z placówkami oświatowymi, czyli tam gdzie kształtuje się świadomość i zachowania społeczne młodych pokoleń.

Przedmiotem projektu są działania z zakresu nieformalnej edukacji obywatelskiej ukierunkowane, zgodnie ze statutem stowarzyszenia na: rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę/pochodzenie, status społ. i upowszechnianie wiedzy na temat równouprawniania kobiet i mężczyzn.

Działania – SZTUKA TOLERANCJI – NIEFORMALNA EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA, ma szansę stan ten zmienić, czyniąc tym samym społeczeństwo Dolnego Śląska gotowe na współdziałanie z Europą i Światem. Bez tego imprezy z pierwiastkiem inności nie mają prawa odbyć się w naszym województwie bez zagrożeń, wstydu i zażenowania.

Zadanie nasze jest skierowane do grupy wiekowej 13-30 lat i zakłada opracowanie i wdrożenie wspólnych form edukacji nieformalnej.

INNOWACYJNOŚĆ naszych działań polega ciekawej i skutecznej propozycji edukacyjnej – PRZYJDŹ I UCZ SIĘ Z NAMI, a potem ucz dalej kolegów…

Powszechnie wiadomo, że osoby + – 15 lat są wyjątkowo wrażliwe na wszelkie treści przekazywane w toku procesu edukacji – szczególnie te, dotyczące zachowań, przekonań, etc. Mamy głębokie przekonanie, że młodzi ludzie – studenci przeszkoleni przez nas – w sposób znakomity wpłyną na dojrzewanie świadomości w społecznie oczekiwanym kierunku.

Ideą naszego projektu jest wykreowanie mody na tolerancję wobec inności poprzez:

Przeszkolenie studentów dolnośląskich uczelni w zakresie przekazywania wiedzy anty dyskryminacyjnej w formie prelekcji, warsztatów, pogadanek w placówkach edukacyjnych.
Realizacji spotkań / wolontariat / edukacyjnych z młodzieżą, pracownikami instytucji oświatowych, rodzicami – edukacja nieformalna.
Wytworzenie modelu edukacji nieformalnej – starszy uczy młodszego. Mamy nadzieję wytworzyć tym samym modę na wzajemne uczenie się
Organizację seminarium z udziałem realizatorów i uczestników zajęć oraz przedstawicieli władz samorządowych, mediów, innych.
Psychoedukację w lokalnych i ogólnopolskich mediach / radio, TV, Internet, prasa/

Nasze zadanie propagujące- GODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, WOLNOŚĆ, jako program SPRZYJAJA POSTAWOM ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI ORAZ PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI.

Zakładane rezultaty działań projektu SZTUKA TOLERANCJI – NIEFORMALNA EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA:

– oswojenie tematu inności ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, orientacje seksualną, religię, płeć
– zwiększenie kompetencji teraźniejszych i – co ważne – przyszłych pedagogów i psychologów
– zmniejszenie zachowań homofobicznych, dyskryminujących osoby z zaburzeniami psychicznymi
– zwiększenie społeczne tolerancji dla inności