Coaching tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska

Rasizm, ksenofobia, homofonia, ageizm, antysemityzm, seksizm, czy klasizm to tylko kilka z wielu imion dyskryminacji. Niezależnie od tego w kogo jest wymierzona, u jej podstaw leżą głęboko zakorzenione stereotypy i uprzedzenia. Jej ofiarami są najczęściej osoby często pogardliwie określane mianem „innych”, należących do mniejszości, podatnych na różne formy agresji. Najbardziej oczywistą spośród wszystkich form przeciwdziałania dyskryminacji jest edukacja. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, zajmujące się tym problemem od 15 lat, proponuje bardziej rozbudowaną i nowatorską formę rozwijania społecznych kompetencji i wrażliwości. Projekt „Coaching tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska” to innowacyjna propozycja rozwoju obywatelskich postaw wśród uczestników, która pomaga generować cenne inicjatywy obywatelskie i pobudza do tworzenia oddolnych inicjatyw prospołecznych. Wybór coachingu, jako najbardziej efektywnej metody jest uzasadniony, bo warunkuje dobrowolność uczestnictwa, nie jest dyrektywny, zakłada współpracę, szacunek i akceptację uczestnika – prowadzi więc do świadomego dokonywania zmian w obrębie własnych postaw, wartości, czy zachowań.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku – począwszy od etapu przedszkolnego, a na studenckim kończąc, a także do nauczycieli i wychowawców placówek edukacyjnych w regionie. To właśnie tam rodzą się poglądy, utrwalają przekonania, tworzy solidarność i wrażliwość społeczna.

Ideą projektu jest wykreowanie mody na tolerancję wobec inności poprzez realizacje obywatelskiej edukacji nieformalnej w duchu demokracji, poszanowania praw człowieka, profilaktyki wykluczenia i prewencji przemocy.

Sposób realizacji projektu:

Szkolenie studentów dolnośląskich uczelni oraz członków dolnośląskich organizacji pozarządowych.

Realizacja edukacji nieformalnej w szkołach i placówkach wychowawczych z uczniami/wychowankami.

Organizacja 2 seminariów z udziałem studentów, nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli władz samorządowych, pozarządowych, oraz mediów.

Obsługa telefonu informacyjno-edukacyjnego.

Psychoedukacja w mediach

Wspieranie studentów w tworzeniu nieformalnych grup realizujących nieformalną edukację obywatelską.

Cele projektu:

Podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli/wychowawców na temat zachowań rasistowskich, ksenofobicznych, homofonicznych, dyskryminacyjnych wobec płci, pochodzenia, rasy, statusu materialnego, niesprawności i inności oraz ich skutków społecznych.

Zdobycie przez uczestników wiedzy, jak rozpoznawać swoje i uczniów emocje antydyskryminacyjne, jak nad nimi pracować, jak reagować na zachowania nieadekwatne, jak uczyć tolerancji dla inności.

Zmiana w postrzeganiu różnych form edukacji nieformalnej przez uczniów. Wykreowanie mody na tolerancję i elastyczność obywatelską w duchu demokracji, poszanowania praw człowieka, zachowań wolnych od przemocy, wykluczenia, dyskryminacji.

Projekt „Coaching tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska” jest realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu w okresie od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014 Jest finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.