Poradnictwo zawodowe 2012

Poradnictwo zawodowe w procesie kształcenia młodzieży.

Poradnictwo zawodowe dla młodzieży jest ważnym elementem działań podejmowanych wobec młodzieży przechodzącej od nauki szkolnej do pracy. Wybór zawodu nie jest jednorazowym aktem, ale procesem. Proces rozwoju kariery zawodowej przybiera bezpośrednie formy u młodzieży, dzieci zbierają informacje na temat różnorodnych zawodów i dokonują pierwszych wyborów zawodowych. Jednak często informacje, które zbierają młodzi ludzie nie są pełne i oparte bardziej na wyobrażeniach o danym zawodzie niż faktach. Dlatego szczególnie ważna jest dla młodych osób możliwość korzystania z poradnictwa zawodowego, które jednocześnie dostarcza informacji o zawodach i drogach kształcenia, jak również informacji na temat możliwości wykorzystania swojego potencjału intelektualnego i osobowościowego zgodnie z zainteresowaniami.

Część działań z zakresu poradnictwa zawodowego realizowana jest przez szkoły, porad udzielać mogą w zależności od potrzeb – pedagog, psycholog szkolny lub nauczyciel posiadający przygotowanie specjalistyczne. Szkoły natomiast współpracują również z doradcami pracującymi w różnych instytucjach. Doradcy oferują całą gamę technik doradczych i narzędzi diagnostycznych, począwszy od informacji zawodowej przedstawionej w różnej formie, poprzez rozmowę doradczą, badanie kwestionariuszowe lub testowe, czy udział w zajęciach warsztatowych. Zadania dotyczące poradnictwa i orientacji zawodowej skierowane bezpośrednio do młodzieży realizowane są przede wszystkim poprzez konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologów lub pedagogów, obejmujące zarówno diagnozę zainteresowań
i uzdolnień, jak również dostarczanie młodzieży informacji o zawodach i kierunkach kształcenia.

Zespół psychologów Poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny O/W we Wrocławiu wychodząc naprzeciw tym potrzebom prowadzi program aktywizacji zawodowej uczniów. Program skierowany jest do uczniów zainteresowanych świadomym zaplanowaniem swojej kariery zawodowej. W poradni istnieje możliwość wykonania bezpłatnych testów kompetencji zawodowych. Testy kompetencji zawodowych pozwalają na wieloaspektową ocenę preferencji ucznia, związanych z wyborem zawodu. W ramach poradnictwa zawodowego oferujemy również konsultację psychologiczną uwzględniającą zainteresowania, kompetencje społeczne, zdolności rozumowania i abstrahowania, koncentracji uwagi oraz cechy temperamentu ucznia, które należy uwzględnić przy wyborze przyszłego zawodu.

Z serdecznym zaproszeniem

Beata Jarosz – kierownik Poradni
Anna Gabryś – psycholog
Julia Jaroszewicz – psycholog